Monteiro Rosário, Heloisa. 2022. “EDITORIAL”. Organon 37 (74). Porto Alegre. https://doi.org/10.22456/2238-8915.129000.