Fahy, J. (2019) “SAMSARA”, Debates do NER, 2(34), p. 305–319. doi: 10.22456/1982-8136.89959.