Fahy, J. (2019). SAMSARA. Debates Do NER, 2(34), 305–319. https://doi.org/10.22456/1982-8136.89959