Oliveira, S. N. e Doll, J. (2012) “SERIOUS LEISURE”, Movimento, 18(1), p. 325–338. doi: 10.22456/1982-8918.23641.