Oliveira, S. N., & Doll, J. (2012). SERIOUS LEISURE. Movimento, 18(1), 325–338. https://doi.org/10.22456/1982-8918.23641