(1)
Carta Cardoso de Medeiros, C. HABITUS E CORPO SOCIAL: REFLEXĂ•ES SOBRE O CORPO NA TEORIA SOCIOLĂ“GICA DE PIERRE BOURDIEU. Movimento 2011, 17, 281-300.