[1]
N. .-. UFRGS, L. .-. UFRGS, N. .-. UFRGS, e N. UFPel, “NOTA DE APOIO AO POVO KAINGANG”, EA, vol. 8, nº 1, p. 252, jun. 2014.