Peixoto, F. A. (2017). Sagrado cotidiano, ‘sagrado selvagem’ – memórias, utopias, heterotopias. Debates Do NER, 1(31), 29–39. https://doi.org/10.22456/1982-8136.75426